...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
12367 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
١٠١١
05592
1398/04/19
هزینه های عمومی
137970
سازمان شیلات ایران
4,919,747,635
١٠٠٩
05592
1398/04/19
هزینه های عمومی
137972
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان
18,798,824,686
١٦٢٩
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137960
دانشگاه زابل
16,415,627,270
١٦٢٦
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137961
وزارت کشور
27,000,000,000
١٦٢٧
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137962
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
20,000,000,000
١٠١٢
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137967
ستاد مرکزی راهیان نور
16,816,000,000
١٠١٠
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137969
مجلس شورای اسلامی
20,386,560,326
١٠١٤
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137964
بسیج سازندگی
17,574,000,000
١٠١٣
05591
1398/04/19
هزینه های عمومی
137968
مرکز آمار ایران
20,041,043,011
١٦٣٧
05590
1398/04/19
هزینه های عمومی
137952
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
15,817,856,259
12345678910...>>>