...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
41807 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
١٢٩٠
05444
1398/03/13

133301
٤٩
51,172,850,000
١٢٩١
05444
1398/03/13

133302
٤٩
448,827,150,000
٨٨٢
05444
1398/03/13
هزینه های عمومی
133298
سازمان اوقاف و امور خیریه
50,000,000,000
٨٣٤
05444
1398/03/13
هزینه های عمومی
133299
سازمان دامپزشکی کشور
45,034,000,000
٧٦٣
05444
1398/03/13
هزینه های عمومی
133300
سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
50,000,000,000
١١٦٢
05442
1398/03/13
هزینه های عمومی
133294
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
30,000,000,000
٦٨١
05442
1398/03/13
هزینه های عمومی
133295
وزارت آموزش و پرورش
7,566,000,000
٦٤٥
05442
1398/03/13
هزینه های عمومی
133296
سازمان حفاظت محیط زیست
48,253,000,000
١١٧٤
05441
1398/03/13
هزینه های عمومی
133291
موسسه پژوهشی فرهنگ ،هنر و ارتباطات
3,000,000,000
١٠٠٠
05441
1398/03/13
هزینه های عمومی
133290
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
50,000,000,000
12345678910...>>>