...
لیست پرداختهای خزانه
نوع پرداخت شماره پرداخت
تاریخ پرداخت
از تا
شماره تراکنش
نام دستگاه اجرایی مبلغ(ریال)

مرتب سازی u
33867 رکورد
ردیفشماره پرداختتاریخ پرداختنوع پرداختشماره تراکنشنام دستگاه اجراییمبلغ(ریال)
٩٣٨
04483
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104320
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
5,505,000,000
٩٣٥
04482
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104315
اتاق تعاون ایران
2,587,000,000
٩٣٤
04482
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104316
پژوهشگاه نیرو
6,165,000,000
٩٣٣
04482
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104317
مرکز همکاریهای فن آوری و نوآوری( کمک)١
96,000,000,000
٩٢٧
04482
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104318
آموزشکده نقشه برداری
442,086,286
٩٣٦
04480
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104307
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
94,436,000,000
٩٣٧
04480
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104305
شرکت مادر تخصصی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
35,000,000,000
٩٣٠
04480
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104310
وزارت کشور
20,000,000,000
٩٢٨
04480
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104311
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
130,000,000,000
٩٢٩
04480
1397/12/04
سایر هزینه های اجتناب ناپذیر
104308
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5,000,000,000
12345678910...>>>